Inner Development Goals verdieping

De vijf dimensies met daarbij de onderliggende kwaliteiten en vaardigheden beschreven in één zin.

IDG inner development goals nederlands
  1. Zijn – Relatie tot Zelf
  2. Denken – Cognitieve kwaliteiten en vaardigheden
  3. Verbinden – Verbinding met jezelf, anderen en de wereld
  4. Samenwerken – Sociale vaardigheden
  5. Handelen – Verandering sturen

1. Zijn – Relatie tot Zelf

Door ons innerlijk leven te cultiveren en onze verbinding met gedachten, gevoelens en lichaam te ontwikkelen en te verdiepen, kunnen we aanwezig zijn, bewust en neutraal, wanneer we geconfronteerd worden met complexiteit.

Innerlijk kompas 

Een diep gevoel van verantwoordelijkheid, en toewijding aan waarden en doelen die het grotere geheel ten goede komen.

Integriteit en Authenticiteit 

Betrokkenheid en het vermogen om te handelen vanuit oprechtheid, eerlijkheid en integriteit.

Openheid en Leergierigheid

Een basishouding van nieuwsgierigheid en de bereidheid om kwetsbaar te zijn, verandering te omarmen en te groeien.

Zelfbewustzijn

Het vermogen om te reflecteren op eigen gedachten, gevoelens en verlangens; het hebben van een realistisch zelfbeeld en het vermogen om zichzelf te reguleren.

Bewuste aanwezigheid 

Vermogen om in het hier en nu te zijn, zonder oordeel en zonder verwachting.

2. Denken – Cognitieve kwaliteiten en vaardigheden

Het ontwikkelen van cognitieve kwaliteiten en vaardigheden middels verschillende perspectieven, het evalueren van informatie en de wereld te ervaren als een onderling verbonden geheel als basis voor verstandige besluitvorming.

Kritisch denkvermogen

Vaardigheid in het kritisch beoordelen en valideren van standpunten, feiten en plannen.

Complexiteitsbewustzijn

Inzicht in en vaardigheden in het werken met complexe en systemische omstandigheden en verbanden.

Perspectieve vaardigheden

Vaardig in het zoeken naar, begrijpen van en actief gebruik maken van inzichten vanuit contrasterende perspectieven.

Betekenisgeving 

Vaardigheden in het zien van patronen, het structureren van het onbekende en het bewust kunnen creëren van verhalen.

Langetermijn oriëntatie en visievorming

Langetermijn oriëntatie en het vermogen om visies in relatie tot het grotere geheel te formuleren en zich hieraan te blijven verbinden.

3. Verbinden – Zorgen voor anderen en de wereld

Waardering, zorg en verbondenheid met anderen, zoals buren, toekomstige generaties of de biosfeer, helpt ons rechtvaardige en duurzame systemen en samenlevingen voor iedereen te creëren.

Waardering

Verbinden met anderen en met de wereld vanuit een basisgevoel van waardering, dankbaarheid en vreugde.

Verbondenheid

Een scherp gevoel hebben van verbondenheid met en/of deel uitmaken van een groter geheel, zoals een gemeenschap, de mensheid of een wereldwijd ecosysteem.

Nederigheid

In staat zijn om te handelen in overeenstemming met de behoeften van de situatie zonder zich zorgen te maken over het eigen belang. 

Empathie en compassie

Vermogen om met vriendelijkheid, empathie en mededogen met anderen, zichzelf en de natuur om te gaan en daaraan gerelateerd lijden aan te pakken.

4. Samenwerken – Sociale vaardigheden

Om vooruitgang te boeken met gedeelde en verschillende belangen, dienen we ons vermogen te ontwikkelen om belanghebbenden vanuit verschillende waarden, vaardigheden en competenties mee te nemen en een veilige ruimte te bieden voor verbinding en communicatie.

Communicatievaardigheden

Vermogen om echt naar anderen te luisteren, een authentieke dialoog te bevorderen, eigen standpunten vaardig te bepleiten, conflicten constructief te benaderen en communicatie aan te passen aan diverse groepen.

Co-creatie vaardigheden

Om voortgang te boeken op gebied van gedeelde zorgen, dienen we ons vermogen om belanghebbenden met verschillende waarden, vaardigheden en competenties te betrekken, een veilige plek te bieden en in contact te zijn.

Inclusieve mindset en interculturele vaardigheden

Bereidheid en vaardigheid tonen om diversiteit te omarmen, en mensen en groepen met verschillende visies en achtergronden mee te nemen.

Vertrouwen

Het vermogen om vertrouwen te tonen en om vertrouwensrelaties te creëren en te onderhouden.

Vaardigheden om anderen in beweging te krijgen

Vaardigheden om anderen te inspireren en te mobiliseren om zich in te zetten voor gemeenschappelijke doelen.

5. Handelen – Verandering sturen

Kwaliteiten zoals moed en optimisme helpen ons om waarachtige autoriteit te verkrijgen, oude patronen te doorbreken, originele ideeën te genereren en met volharding te handelen in onzekere tijden.

Moed

Het vermogen om te staan voor onze waarden, beslissingen te nemen, doortastend op te treden en, indien nodig, bestaande structuren en zienswijzen uit te dagen en te ontwrichten.

Creativiteit

Het vermogen om originele ideeën te genereren en te ontwikkelen, te innoveren en bereid te zijn conventionele patronen te doorbreken.

Optimisme

Het vermogen om een gevoel van hoop, een positieve houding en vertrouwen in de mogelijkheid van zinvolle verandering vast te houden en uit te dragen.

Doorzettingsvermogen

Het vermogen om zich te blijven inzetten en vastberaden en geduldig te blijven, zelfs wanneer het lang duurt voor de inspanningen vruchten afwerpen.


(vertaald door Pieter van Osch, Franka de Bruin, Marianne de Jager, Simon Beerepoot)

Versie 1.0 dd. 28 november 2022

Hier vind je de originele Engelstalige documenten https://www.innerdevelopmentgoals.org/framework

Lees het volledige rapport Inner Development Goals: Background, method and the IDG framework hier (PDF).